THÔNG BÁO

V/v dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng


Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Căn cứ tinh thần cuộc họp lúc 13 giờ 30 phút, ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan về việc đề nghị dời tổ chức đại hội để chuẩn bị công tác nhân sự;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2019 về việc dời lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Ngày 12/4/2019, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã ban hành thông báo 01/TB-CN về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào lúc 13 giờ 30 phút, thứ sáu ngày 26/4/2019.
Tuy nhiên, do có thay đổi nhân sự đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đến tuổi nghỉ hưu và UBND tỉnh Sóc Trăng chưa thảo luận xong nhận sự thay thế. Vì vậy, cần có thêm thời gian để hoàn thiện công tác nhân sự cho Đại hội cổ đông thường niên được chu đáo, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo dời lịch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 chậm nhất đến ngày 30/6/2019. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Rất mong Quý cổ đông thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng./.