THÔNG BÁO

Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Kính gửi: 
Quý cổ đôngCông ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã gửi Thông báo số 94/TB-CN ngày 04/4/2022 về việc mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào lúc 08 giờ, ngày 25/4/2022 đến Quý cổ đông.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước - UBND tỉnh tại Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng chưa tổ chức họp để xem xét, cho ý kiến các nội dung biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Do vậy, công ty cần có thêm thời gian để chờ UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức họp với cơ quan chuyên môn giúp việc và Người đại diện vốn để xem xét, cho ý kiến các nội dung biểu quyết tại đại hội, đảm bảo việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và báo cáo với các cổ đông tại đại hội.

Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Lúc 08 giờ, ngày 12/5/2022

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

                      Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

3. Thành phần tham dự: Theo danh sách số 482/2022-STW/VSD-ĐK ngày 30/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại TP.HCM

4. Nội dung, chương trình phiên họp: Được đăng trên cổng thông tin điện tử của công ty (www.soctrangwaco.vn).

Rất mong Quý cổ đông thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng./.Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: HS ĐHĐCĐ.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT


(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiếu

Tài liệu đính kèm:

1. Thông báo số 122 thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.pdf
2. Nghị Quyết số 03 thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.pdf