THÔNG BÁO

Về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/5/2022 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng (lần 2).

Theo đề nghị của Người đại diện phần vốn Cổ đông chiến lược tại Công ty (Công ty cổ phần Hawaco) về việc “dời thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 do Công ty cổ phần Hawaco cần thêm thời gian để xem xét, có ý kiến về các nội dung biểu quyết tại Đại hội”.

Nay, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Thời gian: Hạn chót 30/6/2022 (thời gian chính thức Hội đồng quản trị Công ty sẽ có văn bản thông báo trước ngày khai mạc Đại hội).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

                      Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, tp. Sóc Trăng, Sóc Trăng

3. Thành phần tham dự: Theo danh sách số 482/2022-STW/VSD-ĐK ngày 30/3/2022 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh tại TP.HCM

4. Nội dung, chương trình phiên họp: Được đăng trên cổng thông tin điện tử của công ty (www.soctrangwaco.vn).

Rất mong Quý cổ đông thông cảm cho sự thay đổi này.

Trân trọng./.

  

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  Lưu: HS ĐHĐCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hiếu

Tài liệu đính kèm:

Thông báo 138 thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf
Nghị quyết 04 thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2022.pdf