19/04/2022
08/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
29/03/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
24/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG NĂM 2021

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính

Xem tiếp »
19/01/2022
13/08/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 và Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính Quý II/2021 (sau kiểm toán) thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2020.

Xem tiếp »
29/07/2021
Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo số 259/BC-CN ngày 29/7/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021.

Xem tiếp »
19/07/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2021

Báo cáo tài chính Quý II năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
19/04/2021
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2021

Báo cáo tài chính Quý I năm 2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
09/04/2021
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
1 2 3 4 
VIDEO CLIP