28/01/2021
Báo cáo tình hình quản trị năm 2020

Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng năm 2020

Xem tiếp »
20/01/2021
Báo cáo tài chính Quý IV năm 2020

Báo cáo tài chính Công ty CP Cấp nước Sóc Trăng Quý IV năm 2020

Xem tiếp »
20/10/2020
Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Báo cáo tài chính Quý III năm 2020

Xem tiếp »
14/08/2020
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
20/07/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
16/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Xem tiếp »
27/03/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo số 75/BC-CN ngày 26/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

Xem tiếp »
15/03/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Xem tiếp »
20/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019

Xem tiếp »
18/10/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019

Xem tiếp »
1 2 3 
VIDEO CLIP