Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2021

VIDEO CLIP