Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

VIDEO CLIP