Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

VIDEO CLIP