Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2020

VIDEO CLIP