Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2022

VIDEO CLIP