Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2018

VIDEO CLIP