Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 8/2019

VIDEO CLIP