Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 9/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 8/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 7/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

VIDEO CLIP