Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2022

VIDEO CLIP