Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2020

VIDEO CLIP