Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 08/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 07/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 06/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2020

VIDEO CLIP