Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 05/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 04/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 03/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 02/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 01/2023

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2022

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2022

VIDEO CLIP