Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2021

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2020

VIDEO CLIP