17/05/2024
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Thông báo số 255/TB-CN ngày 17/5/2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Xem tiếp »
10/05/2024
Bản kiến nghị (lần 03) về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bản kiến nghị số 29/BKN-NĐDVNN ngày 10/5/2024 của Người đại diện phần vốn Nhà nước về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Xem tiếp »
25/04/2024
Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 năm 2024

Thông báo số 22/TB-BKS ngày 24/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc hủy đề nghị gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (họp lần thứ hai) theo Thông báo số 20/TB-BKS ngày 19/4/2024 của Ban kiểm soát Công ty.

Xem tiếp »
25/04/2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 02 - NĂM 2024

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 02 - năm 2024 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
19/04/2024
Thông báo triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 02)

Thông báo số 19/TB-BKS ngày 19/04/2024 của Ban kiểm soát Về việc triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 02).

Xem tiếp »
19/04/2024
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 02)

Thông báo số 20/TB-BKS ngày 19/04/2024 của Ban kiểm soát về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (lần 02).

Xem tiếp »
20/03/2024
Kiến nghị về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bản kiến nghị số 17/BKN-NĐDVNN ngày 19/3/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước về việc điều chỉnh và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Xem tiếp »
18/03/2024
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
29/02/2024
Kiến nghị bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Bản kiến nghị số 14/ĐN-NĐDVNN ngày 27/2/2024 của Người đại diện vốn Nhà nước về việc bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Xem tiếp »
16/02/2024
Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Thông báo số 08/TB-BKS ngày 16/02/2024 của Ban kiểm soát Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 
VIDEO CLIP