13/06/2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

Xem tiếp »
07/03/2022
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem tiếp »
06/08/2021
TÀI LIỆU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
16/07/2021
Thông báo đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty

Thông báo số 10/TB-CN ngày 16/7/2021 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
12/07/2021
Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

Xem tiếp »
12/07/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

Thông báo số 239/TB-CN ngày 12/7/2021 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông.

Xem tiếp »
06/04/2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
09/03/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xem tiếp »
09/03/2021
Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021.

Xem tiếp »
26/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Đặng Như Ý con gái Tổng Giám đốc Công ty.

Xem tiếp »
1 2 3 4 
VIDEO CLIP