25/06/2019
17/06/2019
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Thông báo mời họp và các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
24/04/2019
THÔNG BÁO DỜI LỊCH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
14/04/2019
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thông báo mời họp và các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
18/06/2018
Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Nghị quyết về việc gộp Báo cáo tài chính năm 2017 vào Báo cáo tài chính năm 2018 và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông cho năm tài chính 2017

Xem tiếp »
26/03/2018
Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/3/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)

Xem tiếp »
28/12/2017
Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất

Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Ngày 28/12/2017

Xem tiếp »
VIDEO CLIP