09/03/2021
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xem tiếp »
09/03/2021
Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021.

Xem tiếp »
26/01/2021
Thông báo giao dịch cổ phiếu Người có liên quan của Người nội bộ

Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của bà Đặng Như Ý con gái Tổng Giám đốc Công ty.

Xem tiếp »
17/12/2020
Công bố thông tin v/v miễn nhiệm và công nhận thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Võ Thanh Văn và công nhận chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Phan Vĩnh Tùng kể từ ngày 16/12/2020.

Xem tiếp »
17/12/2020
Công bố thông tin v/v miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 đối với ông Đỗ Chí Công kể từ ngày 17/12/2020.

Xem tiếp »
11/11/2020
Thông báo miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông Thông báo số 263/TB-CN ngày 10/11/2020 về việc thay đổi nhân sự.

Xem tiếp »
06/10/2020
Thông báo thay đổi thành viên Ban Kiểm soát

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin trân trọng công bố đến quý Cổ đông Thông báo số 237/TB-CN ngày 6/10/2020 về việc thay đổi nhân sự.

Xem tiếp »
20/07/2020
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hợp đồng số 4.0143/20/HĐTC-AC ký kết về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Xem tiếp »
08/06/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 143/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
28/04/2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 114/TB-CN ngày 28/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
1 2 3 4 
VIDEO CLIP