16/07/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 6/2019

Xem tiếp »
02/07/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 5/2019

Xem tiếp »
09/05/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 4/2019

Xem tiếp »
08/04/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 3/2019

Xem tiếp »
05/03/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2019

Xem tiếp »
11/02/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2019

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2019

Xem tiếp »
03/01/2019
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 12/2018

Xem tiếp »
04/12/2018
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 11/2018

Xem tiếp »
12/11/2018
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018

Xem tiếp »
10/10/2018
Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2018

Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 09/2018

Xem tiếp »
VIDEO CLIP