Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 1/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

KQXN YTDP Kế Sách 1.2019.pdf
KQXN YTDP Long Phú 1.2019.pdf
KQXN YTDP Lịch H Thượng 1.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Tú 1.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Xuyên 1.2019.pdf
KQXN YTDP Ng Chí Thanh 1.2019.pdf
KQXN YTDP Ngã 5 1.2019.pdf
KQXN YTDP Phú Lợi 1.2019.pdf
KQXN YTDP Thạnh Trị 1.2019.pdf
KQXN YTDP Vĩnh Châu 1.2019.pdf
KQXN YTDP Đại Ngãi 1.2019.pdf