Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 10/2018 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

KQXN YTDP Tháng 10 - Long Phu.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Dai Ngai.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Ke Sach.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Khu Cong Nghiep.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Lich Hoi Thuong.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - My Tu.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - My Xuyen.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Nguyen Chi Thanh.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Phu Loi.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Thanh Tri.pdf
KQXN YTDP Tháng 10 - Vinh Chau.pdf