Kết quả xét nghiệm mẫu nước tháng 2/2019 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng:

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

KQXN YTDP Vĩnh Châu 02.2019.pdf
KQXN YTDP Đại Ngãi 02.2019.pdf
KQXN YTDP KCN thang 02.2019.pdf
KQXN YTDP Kế Sách 02.2019.pdf
KQXN YTDP Long Phú 02.2019.pdf
KQXN YTDP Lịch Hội Thượng 02.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Tú 02.2019.pdf
KQXN YTDP Mỹ Xuyên 02.2019.pdf
KQXN YTDP NCT thang 02.2019.pdf
KQXN YTDP Ngã 5 02.2019.pdf
KQXN YTDP Phú Lợi 02.2019.pdf
KQXN YTDP Thạnh Trị 02.2019.pdf