Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

BC tai chinh da kiem toan (nam 2018).pdf

Giai trinh BCTC nam 2018.pdf