08/06/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 143/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
05/06/2020
THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Thông báo số 142/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước cho đối tượng khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Xem tiếp »
28/04/2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 114/TB-CN ngày 28/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
16/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Xem tiếp »
27/03/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo số 75/BC-CN ngày 26/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

Xem tiếp »
15/03/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Xem tiếp »
24/02/2020
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 43/TB-CN ngày 24/02/2020 thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Xem tiếp »
22/01/2020
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Xem tiếp »
20/01/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ IV/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2019

Xem tiếp »
18/10/2019
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ III/2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý III/2019

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP