22/05/2013
Chặng đường đổi mới, xây dựng và phát triển của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sóc Trăng

Qua 49 năm thành lập, 38 năm thống nhất đất nước, 20 năm đổi mới, Ngành cấp nước Sóc Trăng đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng một đô thi văn minh, một thành phố xanh, sạch, đẹp, trong việc xây dựng chính quyền, củng cố an ninh chính trị, tham gia vào việc thực hiện chính sách dân tộc, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội.

Xem tiếp »
20/05/2013