14/08/2020
Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
20/07/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2/2020

Báo cáo tài chính quý 2/2020 của Công ty Cổ phần cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
20/07/2020
HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN

Hợp đồng số 4.0143/20/HĐTC-AC ký kết về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Xem tiếp »
19/06/2020
KẾT QUẢ PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Biên bản và Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng diễn ra vào 08 giờ ngày 19/06/2020

Xem tiếp »
08/06/2020
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 143/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
05/06/2020
THÔNG BÁO MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG NƯỚC CHO ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Thông báo số 142/TB_CN ngày 05/06/2020 về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước cho đối tượng khách hàng do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Xem tiếp »
28/04/2020
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thông báo số 114/TB-CN ngày 28/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
16/04/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2020

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1/2020 và Giải trình về lợi nhuận sau thuế trên BCTC Quý 1/2020 thay đổi từ 10% trở lên so với cùng kỳ

Xem tiếp »
27/03/2020
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Báo cáo số 75/BC-CN ngày 26/03/2020 Báo cáo thường niên năm 2019

Xem tiếp »
15/03/2020
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2019

Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2019

Xem tiếp »
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP