17/06/2022
11/05/2022
THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng niêm yết thông báo việc mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông Lê Thị Minh Hiền

Xem tiếp »
28/04/2022
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ CSKH QUA ZALO OFFICIAL ACOUNT

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận thông tin sử dụng nước. Kể từ tháng 05/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý khách hàng cổng tra cứu Zalo OA - Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
19/04/2022
08/04/2022
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Xem tiếp »
04/04/2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP VÀ TÀI LIỆU DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thông báo mời họp và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
29/03/2022
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Xem tiếp »
07/03/2022
THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Xem tiếp »
24/01/2022
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG NĂM 2021

Theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính

Xem tiếp »
19/01/2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... 
VIDEO CLIP