Xem file đính kèm: 
1. BCTC Quý I năm 2021.pdf
2. Giải trình BCTC Quý I năm 2021.pdf