Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019.pdf
Giải trình BCTC Quý II năm 2019.pdf