Đính kèm file báo cáo: BC tinh hinh quan tri 6 thang 2021.pdf