1. Kế hoạch của Đảng ủy Công ty thực hiện chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
2. Hướng dẫn học tập, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 của Ban tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan và doanh nghiệp
3. Công văn của Ban tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan và doanh nghiệp gợi ý thực hiện một số nội dung thực hiện chuyên đề năm 2020.
4. Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2020
5. Toàn bộ nội dung chuyên đề năm 2020 về "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
  * File đính kèm:
CV 16 BTG Dang uy CCQ va DN goi y chuyen de 2020.pdf
Chuyen de nam 2020-noi dung day du.doc
HD 04 hoc tap trien khai thuc hien chuyen de nam 2020 cua BTG dang uy CCQ va DN.pdf
KH 621 hoc tap chuyen de nam 2020 cua Dang uy Cong ty (1).pdf
Mau huong dan viet cam ket nam 2020.docx