1. Kế hoạch số 06-KH/ĐU, ngày 19/01/2021 của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

3. Công văn số 24-CV/BTGĐU, ngày 01/02/2021 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

4. Nội dung công việc cụ thể trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

5. Báo cáo Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng ủy các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh,

6. Mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu năm 2021.

* File đính kèm:
01. KH 06 so ket 05 nam chi thi 05.pdf
02. Bao cao ket qua 05 nam thuc hien chi thi so 05.doc
03. CV 24 BTG DU CCQ va DN hoc tap HCM nam 2021.pdf
04. Noi dung cu the hoa chuyen de nam 2021.doc
05. BC 41 So ket 05 nam thuc hien chi thi 05.pdf
06. Mau huong dan viet cam ket.doc