Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Báo cáo số 21 tình hình quản trị 2019.pdf