Xem file đính kèm:
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn bán niên 2022.pdf