Đính kèm: 2021. NQ 07 12.7 lay y kien co dong bang van ban.pdf