THÔNG BÁO

V/v Mời dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng


Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 27/4/2021.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, Thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

3. Thành phần tham dự: 

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được chốt đến ngày 30/3/2021 theo Danh sách số 479/2021-STW/VSD-ĐK ngày 01/4/2021 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

4. Nội dung, chương trình phiên họp dự kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2020;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

- Thông qua các tờ trình:

     + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;

     + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

+ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2020 và Kế hoạch thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

    + Tờ trình Kế hoạch đầu tư các dự án, công trình;

     + Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

     + Tờ trình phê chuẩn thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022;

     Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2021.

- Đại hội thảo luận.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

5. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16 giờ, ngày 21/4/2021.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho 01 (một) người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm).

- Phương thức gửi: trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc e-mail.

6. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội: Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943                        Fax: (0299) 3821 278

Website:  http://www.soctrangwaco.vn

Liên hệ trực tiếp:       

Ông Trần Thanh Nhàn                               DĐ: 0913 109495

Email: info@soctrangwaco.vn 

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng!

Tài liệu gửi kèm:

-  Chương trình đại hội;

-  Danh sách cổ đông;

-  Giấy xác nhận/Ủy quyền dự họp;

-  Các tài liệu, biểu mẫu liên quan đến đại hội được đăng tải trên websiteCông ty http://www.soctrangwaco.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TUQ. CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quang MãiTài liệu đính kèm:
1. Thông báo và chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf
2. Giấy xác nhận dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf
3. Giấy uỷ quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf
4. Quy chế phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.pdf
5. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2020.pdf
6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.pdf
7. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2020.pdf
8.1 Tờ trình thông qua BCTC năm 2020.pdf
8.2 Tờ trình kế hoạch SXKD năm 2021.pdf
8.3 Tờ trình quyết toán và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS.pdf
8.4. Tờ trình Kế hoạch đầu tư dự án, công trình.pdf
8.5 Tờ trình phê chuẩn thành viên HĐQT.pdf
8.6 Tờ trình phê chuẩn thành viên Ban kiểm soát.pdf
8.7 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.pdf