THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng


Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

1. Thời gian: Từ 08h00, ngày 24/8/2019 (thứ bảy).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

3. Thành phần tham dự: 

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng theo Danh sách số 608/2019-STW/VSD-ĐK ngày 12/4/2019 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

4. Nội dung, chương trình phiên họp dự kiến:

- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018;

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và tóm tắt báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

- Thông qua các tờ trình:

+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Tờ trình quyết toán thù lao năm 2018 và Kế hoạch thù lao năm 2019 của HĐQT, BKS;

 + Tờ trình bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022;

 + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

- Đại hội thảo luận.

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

        5. Xác nhận dự họp:

- Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) đến Ban tổ chức đại hội trước 16h00, ngày 20/8/2019 (thứ ba);

- Trường hợp Quý cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu đính kèm);

6. Đến tham dự Đại hội:

Khi đến dự Đại hội, Quý cổ đông cần mang theo bản chính các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;

- Thẻ căn cước công dân/Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu;

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7. Liên hệ công tác:

Mọi vấn đề chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức đại hội tại:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943               Fax: (0299) 3821 278

Website:  http://www.soctrangwaco.vn

Liên hệ trực tiếp:       

Ông Trần Thanh Nhàn                      DĐ: 0913 109495

Email: info@soctrangwaco.vn

Đặng Thị Thúy Liễu                    DĐ: 0913 890504

Email: thuylieu@soctrangwaco.vn                

Lưu ý: Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm:

  1. Thông báo mời họp và chương trình họp ĐHĐCĐ 2019.pdf
2. Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền dự họp.pdf
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.pdf