THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  


Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần cấp nước Sóc Trăng

                                      

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Trụ sở chính: Số 16, Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng

- Điện thoại: (0299) 3820943                Fax: (0299) 3821278

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

- Mã chứng khoán: STW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: tháng 04/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
(Số 16, Nguyễn Chí Thanh, P6, TP. Sóc Trăng)

- Nội dung và tài liệu Đại hội: Sẽ được thông báo cho các cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thuylieu@soctrangwaco.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.     

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ


Vui lòng xem file đính kèm:
Thông báo số 43 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách tham dự Đại hội cổ đông năm 2020.pdf
Thông báo số 52 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt DS cổ đông.pdf
Thông báo số 236-TB.CNVSD ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận người sở hữu chứng khoán.pdf