THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

 

          - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

          - Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 12/7/2021 của Hội đồng quản trị công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

          Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

          - Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

          - Mã chứng khoán: STW

          - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

          - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

          - Sàn giao dịch: UpCOM

          - Ngày đăng ký cuối cùng: 02/8/2021

          1. Lý do và mục đích:

          Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.

          2. Nội dung cụ thể:

          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần – 01 quyền bầu.

          - Thời gian lấy ý kiến: dự kiến từ ngày 04/8/2021 đến ngày 20/8/2021.

          - Phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan: sẽ được gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, đồng thời được đăng tải trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ http://www.soctrangwaco.vn.

     Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

                                                                         Đặng Văn Ngọ


Đính kèm thông báo: Thông báo số 239 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt ds cổ đông.pdf