THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông

dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022  

 

Kính gửi:  Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

 

 

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Tên chứng khoán: CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC SÓC TRĂNG

- Mã chứng khoán: STW

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/3/2022

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ phân bổ quyền         : 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp).

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng  (Số 16 Nguyễn Chí Thanh, phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

- Nội dung và tài liệu Đại hội: sẽ được thông báo cho các cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

Mọi thắc mắc, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng

Điện thoại: (0299) 3820 943                  Fax: (0299) 3821 278

Website:  http://www.soctrangwaco.vn

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBCKNN, HNX;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 Đặng Văn Ngọ

                                                                                  

Đính kèm: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.PDF