Báo cáo tài chính đã được soát xét bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam với ý kiến chấp nhận toàn phần thông tin tài chính giữa niên độ cho kỳ tài chính từ ngày 29/12/2017 đến ngày 30/06/2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng .

        Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
   BCTC giữa niên độ đã được soát xét (6-2018).pdf
  Giải trình BCTC bán niên soát xét (06-2018).PDF