Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Báo cáo tài chính Quý 3-2019.pdf
Giai trinh BCTC Quy 3-2019.pdf