Vui lòng xem tài liệu đính kèm:

Báo cáo tài chính quý IV năm 2019.pdf
Giải trình BCTC quý IV nam 2019.pdf