Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2020.pdf
Giải trình BCTC Quý 2 năm 2020.pdf