Ngày 20/07/2020, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thực hiện ký kết hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Cần Thơ
Nội dung kiểm toán bao gồm:
- Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020 và phát hành Báo cáo soát xét.
- Kiểm toán Báo cáo tài chính kết thúc năm 2020 và phát hành Báo cáo kiểm toán.

Vui lòng xem tài liệu đính kèm:
Hợp đồng kiểm toán năm 2020.pdf