THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng


Kính gửi:

Quý cổ đông Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 28/12/2017;

Căn cứ công văn số 682 /SKHĐT-ĐKKD ngày 28/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng,

Với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 có thể gây nguy hiểm và mất an toàn cho các cổ đông khi tham dự đại hội. Đồng thời thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn ra.

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng xin thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất đến ngày 30/6/2020, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HS ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ

Vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo 114.TB-CN về việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ 2020.pdf
Công văn số 682.SKHĐT-ĐKKD về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ.PDF