THÔNG BÁO

Về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước cho đối tượng khách hàng

do ảnh hưởng của dịch bịnh Covid - 19


Thực hiện ý kiến của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phối hợp với Sở Tài chính tính toán phương án hỗ trợ giảm tiền sử dụng nước, các loại phí cho các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19;

Căn cứ ý kiến cuộc họp ngày 26/5/2020 của Sở Tài chính, Cục Thuế với Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng về việc xem xét và thực hiện điều chỉnh miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt trong thời gian dịch Covid-19.

Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thông báo về việc miễn, giảm tiền sử dụng nước cho hộ nghèo và các khu cách ly tập trung cụ thể như sau:

1. Đối tượng miễn, giảm

         - Hộ nghèo: Căn cứ vào danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn cung cấp gửi về Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng. Các xí nghiệp cấp nước kết hợp với chính quyền địa phương xác minh, thống nhất danh sách các đối tượng hộ nghèo là khách hàng có sử dụng nước trên địa bàn quản lý của công ty (đính kèm danh sách xác minh)

- Các cơ quan, đơn vị được sử dụng làm khu vực cách ly tập trung

2. Hình thức và thời hạn miễn, giảm

         - Đối với hộ nghèo: Được giảm tối đa 05m3/hộ/tháng (trường hợp khách hàng sử dụng nước từ 05m3 trở xuống, chỉ thu tiền sử dụng nước 1m3 để bảo lưu danh bộ khách hàng).

         - Đối với các khu vực cách ly tập trung: Miễn tiền sử dụng nước và không phát hành hóa đơn tiền nước.

         - Thời hạn miễn, giảm: Hóa đơn sử dụng nước kỳ 05, 06 và 07 năm 2020. Tuy nhiên, do thời gian ghi chỉ số kỳ 05/2020 đã kết thúc, m3 nước được giảm của kỳ 05/2020 sẽ được điều chỉnh vào kỳ tiếp theo.

         Nay, thông báo đến quý khách hàng được biết và đề nghị các phòng chuyên môn, xí nghiệp cấp nước triển khai đến nhân viên nắm rõ chủ trương và thực hiện miễn, giảm đúng đối tượng.

         Mọi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần kịp thời phối hợp phòng Kinh doanh, đơn vị liên quan rà soát, xử lý hoặc báo cáo xin ý kiến Ban Tổng Giám đốc xem xét, giải quyết.

Trân trọng kính chào./.


TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Ngọ


Vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo số 142 miễn giảm tiền nước cho đối tượng khách hàng do ảnh hưởng dịch bệnh Covid -19.pdf