THÔNG BÁO
Về việc hướng dẫn khách hàng tải hóa đơn điện tử

- Căn cứ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020;

- Căn cứ Thông tư 78/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021.

 Từ tháng 6/2022, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng thực hiện thay đổi mẫu hoá đơn điện tử có ký hiệu 1K22TCN theo đúng quy định về hoá đơn chứng từ.

Nay, Công ty Cổ phần Cấp nước Sóc Trăng kính thông báo đến Quý Khách hàng để tải hoá đơn điện tử vui lòng đăng nhập trang web

https://soctrangwaco-tt78.vnpt-invoice.com.vn